Latten Fichte gesägt, techn. getr. Bauholz Lagerprogramm

Maße
18 × 48 mm
30 × 50 mm
38 × 58 mm
30 × 50 mm, CE-zertifiziert
40 × 60 mm, CE-zertifiziert

Latten getrocknet, egalisiert

Maße
38 x 58 mm
58 x 58 mm

Latten getrocknet, zertifiziert

Maße
30 x 50 mm
40 x 60 mm

Latten für Aufdachdämmung

Maße
41 x 80 mm